Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2017

hardqorem
hardqorem
Przychodzi taki moment, że siadasz, załamujesz ręce i płaczesz, bo mimo ciągłego ogarniania, działania i robienia rzeczy, nic nie jest zrobione.
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą , nigdy nie będziesz wiedzieć , czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności .
hardqorem
6779 b455
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamiau-miau miau-miau
0098 2294
Reposted frombrumous brumous viaxmartii xmartii
hardqorem
hardqorem
hardqorem
Reposted fromFlau Flau viaxmartii xmartii
hardqorem
hardqorem
2324 2eda
Reposted fromGIFer GIFer viamagiciansassistant magiciansassistant
1580 88da 500

seafoambeauty:

I really tried to scroll past this but here we are

8361 92cb 500

adventurelandia:

Trick or Treat (1952)

Reposted fromheirapocalypse heirapocalypse viaxmartii xmartii
hardqorem
5841 e0d2 500
hardqorem
1579 1be3
Reposted fromAgnik Agnik viaxmartii xmartii
hardqorem
0937 29d4 500
Sad jabłkowy w Irlandii po przejściu huraganu Ofelia. (fot. Tony Egan)
hardqorem
hardqorem
hardqorem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl