Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2017

hardqorem
4181 bbac
Reposted fromnyaako nyaako viaznikajac znikajac
hardqorem
6475 e191
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaznikajac znikajac
hardqorem
4258 45cc
Reposted fromtress tress viaznikajac znikajac
hardqorem
hardqorem
0458 831e 500
Reposted fromkaiee kaiee viaelentarie elentarie
hardqorem
2876 4d26
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaelentarie elentarie
3566 f805

me everywhere

Reposted fromdamonallbran damonallbran viaxmartii xmartii
hardqorem
9487 321c 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaxmartii xmartii
hardqorem
3272 6765 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaxmartii xmartii
hardqorem
1377 d867 500
Reposted fromgrubas grubas viaxmartii xmartii
hardqorem
9754 32b5
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaftmo ftmo
Z depresją nie wygrasz. Może bywają dobre i słodkie dni ale i tak czujesz, że coś w Tobie siedzi. Tam głęboko, zaczajony potwór, który do Twojego umysłu wpuszcza chore myśli.
— Oliwia Więcek (via darkcatnightmare)
Reposted fromkostuchna kostuchna viamiau-miau miau-miau
hardqorem
7516 115d 500
Reposted fromLukrecja Lukrecja viaznikajac znikajac
hardqorem
hardqorem
Przychodzi taki moment, że siadasz, załamujesz ręce i płaczesz, bo mimo ciągłego ogarniania, działania i robienia rzeczy, nic nie jest zrobione.
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą , nigdy nie będziesz wiedzieć , czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności .
hardqorem
6779 b455
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamiau-miau miau-miau
0098 2294
Reposted frombrumous brumous viaxmartii xmartii
hardqorem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl